Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky YASKAWA CZECH s.r.o.

1. Základní ustanovení

Společnost YASKAWA Czech s.r.o., IČ: 27165809, se sídlem Za Tratí 206, 252 19 Chrášťany, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101300, se zabývá prodejem průmyslových robotů, návrhem, instalací a servisem robotizovaných pracovišť.

tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti účastníků při dodávkách zboží (dále jen „předmět plnění“) firmou YASKAWA Czech s.r.o. (dále jen „dodavatel“) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk odběratele s dodavatelem.

 

 Podpisem právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit výhradně ustanoveními těchto Všeobecných podmínek a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů pozdějších (dále jen „zákon“). Odchylná ujednání účastníků mají před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek přednost, jen byla-li sjednána písemně.

 

 

2. Cena předmětu plnění

Údaje o cenách předmětu plnění publikované dodavatelem v tisku, zveřejňované na internetu, jakož i sdělované ústně či telefonicky mají pouze informativní charakter, jsou ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny, popř. i technických parametrů předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku technických, obchodních a reklamních materiálů.

Pro upřesnění ceny předmětu plnění je odběratel oprávněn vyžádat si závaznou písemnou cenovou nabídku (dále jen „cenová nabídka“), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

Ceny předmětu plnění uváděné v cenové nabídce platí s připočtením zákonem stanovené daně z přidané hodnoty platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zvýší-li se ke dni dodání náklady na výrobu, odbyt a transport předmětu plnění, nebo jestliže vzniknou náklady nové, zvyšuje se odběratelem placená cena i tehdy, jestliže tyto náklady nejsou účtovány odděleně od ceny.

 

Ceny předmětu plnění uváděné v cenové nabídce dále nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

 

 

3. Uzavření smlouvy

Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele nebo jeho zmocněného zástupce (i) zaslaných poštou nebo (ii) objednávek zaslaných elektronickou formou, ve výjimečných případech též na základě (ii) ústní anebo telefonické objednávky, naposledy uvedené však musí být dodatečně potvrzeny, a to jedním z dalších shora uvedených způsobů. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny uvedené v cenové nabídce dodavatele. Nebyla-li vystavena, pak ceny platné v okamžiku přijetí objednávky Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:  obchodní firmu (resp. název), sídlo, IČ a DIČ odběratele včetně telefonického a emailového spojení; je-li odběratel fyzickou osobou, pak uvádí jméno a příjmení, bydliště a místo podnikání

osobu oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, resp. převzít objednaný předmět plnění

jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství (včetně poskytnutí souvisejících služeb či plnění), dodací podmínky (místo a termín) a případné další specifické požadavky na předmět plnění

Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky, a to v písemné nebo elektronické formě. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti cenové nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky) v potvrzení objednávky vystavené dodavatelem souhlasí s textem objednávky odběratele, potvrzuje dodavatel předáním, resp. odesláním potvrzení objednávky svoji vůli přijmout objednávku odběratele jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli novou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko odběratele.

 

V případě, že výrobce přestane vyrábět a dodávat produkt, který je obsahem předmětu plnění, nebo jej nahradí novou verzí, popř. výrazným způsobem změní cenu produktu, je dodavatel oprávněn od konkrétní dodávky odstoupit. Po dohodě s odběratelem zašle dodavatel aktualizované potvrzení nové objednávky.

 

 

4. Dodací podmínky

Dodávka předmětu plnění bude dle provozních možností dodavatele realizována v co nejkratším termínu. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech tento termín prodloužit, musí však na tuto změnu upozornit odběratele bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu prodloužení termínu plnění dozví.

Není-li sjednáno jinak, je místem plnění sídlo dodavatele. Pokud odběratel požaduje jiné místo plnění, je tímto místem sídlo odběratele anebo místo uvedené na objednávce a rovněž na potvrzení objednávky. Vyžaduje-li zvolené místo plnění dopravu předmětu plnění, dodavatel podle charakteru předmětu plnění zvolí adekvátní způsob dopravy (poštovní přepravu, přepravní službu anebo dopravu vlastními prostředky dodavatele). Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je sídlo dodavatele, nese v plné výši odběratel, není-li uvedeno jinak.

Pojištění kryje dodavatel pouze na pokyn a náklady odběratele.

Dodavatel splní svoji povinnost dodat předmět plnění tím, že umožní odběrateli nebo jeho zmocněnci fyzicky s předmětem plnění nakládat v sídle dodavatele. Bylo-li sjednáno jiné místo plnění, splní dodavatel svoji povinnost dodat předmět plnění jeho předáním pověřeným pracovníkem dodavatele v místě plnění (při použití vlastní dopravy dodavatele) anebo předáním předmětu plnění prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele.

Odběratel při převzetí zásilky od přepravce bezprostředně ověří množství dodaného předmětu plnění, správnost druhu a kompletnost předmětu plnění, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky či její části bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce. V případě poškození předmětu plnění při přepravě odběratel sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození předmětu plnění a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující pracovní den) vyrozumí dodavatele. Při osobním odběru předmětu plnění od dodavatele si odběratel ověří úplnost dodávky na místě odběru.

 

Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

 

5. Platební podmínky a nabytí vlastnického práva

Cena za předmět plnění je splatná buď předem, v hotovosti při předání předmětu plnění nebo ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem. Odběratel není za žádných okolností oprávněn snížit nebo zadržet platbu za předmět plnění, ledaže by dodavatel výslovně souhlasil s poskytnutím obchodního úvěru odběrateli.

V případě, že odběratel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést úhradu ceny, je povinen neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od splatnosti, kontaktovat dodavatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, nebo nedojde-li k takové dohodě, je povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti ceny za předmět plnění nebo její části až do jejího úplného zaplacení.

Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele. Dnem zaplacení ceny za předmět plnění je den její úplného zaplacení (příp. úhrady poslední splátky) v hotovosti nebo den připsání celé sjednané částky (příp. poslední splátky) na účet dodavatele uvedený na faktuře dodavatelem vystavené. Až do převodu vlastnického práva k předmětu plnění má odběratel povinnosti schovatele věci a je povinen označit předmět plnění tak, aby byl za každých okolností identifikovatelný jako věc ve vlastnictví dodavatele.

Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí nebo okamžikem jeho předání poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dodání předmětu plnění odběrateli.

 

Převodem vlastnického práva k předmětu plnění dochází i k převodu vlastnického práva k obalům a dále i k přenesení povinností zpětného odběru obalů a využití odpadu z obalů z dodavatele (pokud těmto povinnostem podléhá) na odběratele podle příslušných právních předpisů.

 

 

6. Záruční podmínky

Délka záruční doby činí 12 měsíců, není-li v záručním listu, dodacím listu, výdejce nebo jiném dokladu vystaveném dodavatelem uvedena jiná záruční doba

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při montáži nebo instalaci zboží provedené pracovníky dodavatele.

Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:  v důsledku obvyklého déletrvajícího běžného používání a opotřebení

použitím a montáží, které jsou v rozporu s návodem k obsluze, montáži nebo Všeobecnými podmínkami

zanedbáním či nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu předmětu plnění obsažených v návodech či jiných dokumentech poskytnutých odběrateli dodavatelem spolu s předmětem plnění

neodbornou montáží předmětu plnění provedenou odběratelem nebo na jeho náklad

nesprávnou přepravou, nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, používáním předmětu plnění jiným než dodavatelem stanoveným, resp. obvyklým způsobem, úmyslným fyzickým poškozením vlivem povětrnostních podmínek, neodvratnou událostí (živelná pohroma apod.), poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem dodavatel není povinen plnit své povinnosti ze záruční odpovědnosti v důsledku:  

neprováděním pravidelné údržby v souladu s návodem k obsluze neoprávněného provedení změn v předmětu plnění

 

neoprávněného zásahu do předmětu plnění osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně dodavatelem zmocněna porušením či poškozením ochranné nebo záruční pečeti, ztrátou záručního listu Záruční doba začíná běžet dnem dodání předmětu plnění odběrateli.

 

 

7. Uplatnění práv za záruční odpovědnosti

Odběratel je povinen uplatnit reklamaci předložením předmětu plnění a písemným či elektronickým oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Místem uplatnění reklamace je sídlo dodavatele. Náklady dopravy předmětu plnění k uplatnění reklamace zajišťuje a hradí odběratel. O oprávněnosti reklamací rozhoduje zaměstnanec dodavatele pověřený jejich vyřizováním.

při uplatnění reklamace je nutno vždy předložit:  

doklady o zakoupení předmětu plnění, kterými jsou faktura nebo záruční list zároveň je třeba uvést co nejpřesněji, o jakou vadu jde a jak se projevuje

Při neoprávněné reklamaci (tj. nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu, na kterou se nevztahuje záruka podle čl. 6.c a 6.d těchto Všeobecných podmínek) je odběratel povinen po předvedení funkčnosti předmětu plnění uhradit před jeho převzetím veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s prověřováním uplatněné reklamace vznikly

 

Oprávněná a řádně uplatněná reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění

 

 

8. Práva a povinnosti ze záruční odpovědnosti a odpovědnosti za škodu

Nároky odběratele při porušení smlouvy dodáním zboží s vadami se posuzují podle § 437 zákona jak při podstatném, tak i při nepodstatném porušení smlouvy, ustanovení § 436 zákona se nepoužije. Dodavatel je vždy oprávněn odstranit vady výměnou vadné věci za bezvadnou. Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že za škodu předvídatelnou (§ 379 zákona) se považuje částka maximálně do výše ceny předmětu plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li účastníky sjednána jiná výše

 

Nárok na náhradu škody je odběratel oprávněn u dodavatele uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody, o jejím vzniku dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.

 

 

9. Odstoupení od smlouvy

Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že odběratel je v prodlení s úhradou peněžních částek dle Všeobecných podmínek po dobu delší než 15 kalendářních dnů.

Dodavatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě uvedeném v čl. 3.e Všeobecných podmínek.

 

Účastníci tohoto závazkového vztahu jsou v případě odstoupení povinni si vrátit vše, co si na jeho základě poskytli, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení písemného rozhodnutí o odstoupení.

 

 

10. Důvěrnost

Dodavatel i odběratel budou zachovávat důvěrnost ohledně všech informací o druhé straně v souvislosti s uzavřením závazkového vztahu získaných, a to takových, které jsou buď jako důvěrné druhou stranou označeny nebo mají nezbytné náležitosti důvěrnosti. Účastníci se zavazují neposkytnout takové informace žádné osobě (s výjimkou vlastních zaměstnanců, kteří tyto informace k výkonu své pracovní činnosti nezbytně potřebují) bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

 

Ustanovení čl. 10.1 se nevztahuje na informace, které byly účastníkovi oprávněně známy před zahájením jednání vedoucího k uzavření prvního závazkového vztahu, informací, které jsou veřejně známé nebo se stanou veřejně známé v budoucnu (jinak než v důsledku porušení tohoto ustanovení), nebo jde-li o informace notoricky známé. Uvedené závazky k důvěrnosti trvají i po případném ukončení závazkového vztahu.

 

 

11. Závěrečná ustanovení

Text těchto Všeobecných podmínek je odběrateli předkládán nejpozději s dodávkou odběratelem objednaného předmětu plnění. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování výše uvedených plnění a založený okamžikem akceptace odběratelem vystavené objednávky dodavatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

Účastníci tohoto závazkového vztahu sjednávají, že oznámení a jiné písemnosti budou považovány za doručené též dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou nebo adresátem odmítnutou. Oznámení a jiné písemnosti, jež mají vliv na platnost nebo existenci tohoto závazkového vztahu, se doručují adresátovi osobně nebo doporučenou poštou

 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Všeobecných podmínek neplatné, neúčinné či nevynutitelné, platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. Účastníci závazkového vztahu se v tomto případě zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného, neúčinného či nevynutitelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky Práva a povinnosti účastníků tohoto závazkového vztahu se řídí právem České republiky a jsou v souladu s ním interpretovány. K řešení případných sporů vzniklých z tohoto závazkového vztahu určují účastníci ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů pozdějších, jako místně příslušný Městský/Krajský soud v Praze.

 

 

test_____

 

12. Special Conditions for Works

The following conditions shall apply if the contract is a contract for work: